| ΕγγραφΠ  
ΞšΟ…ΟΞΉΞ±ΞΊΞ, 24 ΞœΞ±ΟΟ„Ξ―ΞΏΟ… 2019
 Ξ‘Ξ½Ξ±ΞΆΞτηση Νομολογίας

ΣτοιχΡία
ΠροέλΡυση:
ΞˆΟ„ΞΏΟ‚ ΞˆΞΊΞ΄ΞΏΟƒΞ·Ο‚:
Θέμα Νομολογίας:
Ξ‘ΟΞΉΞΈΞΌΟŒΟ‚ Ξ‘Ο€ΟŒΟ†Ξ±ΟƒΞ·Ο‚:
ΔικαστΞριο:

ΛέξΡις ΚλΡιδιά

ΕλΡύθΡρη Ανα΢Ξτηση
Μόνο σΡ ΠΡρίληψη:
Στο πλΞρΡς κΡίμΡνο:  


  ΞŒΟΞΏΞΉ ΧρΞσης   Ξ”Ξλωση Προστασίας ΔΡδομένων